Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

  • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

ZGL1. Opublikowano w Slajder

baner zrXXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin Lubelszczyzny

 

DO: GMINY CZŁONKOWSKIE ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY

ZAWIADOMIENIE
XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny
5 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz.: 10.00
w Hotelu Pod Kasztanami, w Lublinie (ul. Krężnicka 96A)

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny, (zgodnie z uchwałą nr 8/ZZGL/2017 podjętą podczas posiedzenia Zarządu w dniu 27 kwietnia 2017 r.), zwołuję XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne ZGL, na dzień 5 czerwca 2017 roku (poniedziałek) na godzinę 10.00 (I termin, 11.00 - II termin*), w Hotelu Pod Kasztanami, w Lublinie (ul. Krężnicka 96A).
W bloku tematycznym P. Maciej Kiełbus z Kancelarii dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu i Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorzadu.pl zaprezentuje następujące zagadnienia:
• Konstytucyjne gwarancje funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.
• Formy współpracy pomiędzy gminami w zakresie realizacji zadań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz publicznego transportu publicznego.
W bloku Statutowym tegorocznego Zgromadzenia Regionalnego zostanie m.in. podsumowany 2016 rok, nastąpi rozpatrzenie projektu budżetu na 2017 rok, projektu zmian w Statucie oraz stanowisk Zgromadzenia.
Zgodnie z § 17 pkt. 2 Statutu ZGL, gminy członkowskie są reprezentowane w Zgromadzeniu Regionalnym przez Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.
Materiały wraz z formularzem zgłoszeniowym, ze względu na ilość, zostaną przesłane listownie oraz drogą elektroniczną w I połowie maja.
Zapraszam do jak najliczniejszego uczestnictwa w Zgromadzeniu Regionalnym.


Z samorządowym pozdrowieniem,
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Lubelszczyzny
/.../
Jan Mołodecki

* Zgodnie z § 20 pkt. 2 Statutu ZGL: „W wypadku gdy Zgromadzenie Regionalne nie dojdzie do skutku ze względu na brak więcej niż połowy ogólnej liczby członków, odbywa się Zgromadzenie Regionalne w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, jedną godzinę później niż przewidywała uchwała Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia Regionalnego w pierwszym terminie.”

Lublin, 28.04.2017

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (formularz_zr.doc)formularz_zr.docFormularz zgłoszeniowy68 kB2017-05-24 08:33
Download this file (programZRXXX.pdf)programZRXXX.pdfProponowany porządek obrad994 kB2017-05-05 09:25

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

ZGL1. Opublikowano w Slajder

 25postulatow


25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCH
NA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POSTULATY DOTYCZĄCE USTROJU JST

1. Zapewnienie poszanowania konstytucyjnych standardów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zapewnienie poszanowania (przywrócenie) klauzuli generalnej określającej zakres działania jednostek samorządu terytorialnego.
3. Doprecyzowanie relacji pomiędzy organami stanowiącymi a organami wykonawczymi samorządu gminnego.
4. Doprecyzowanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na obszarach metropolitalnych.
5. Zapewnienie samodzielności ustrojowo – proceduralnej jednostek samorządu terytorialnego.
6. Stworzenie przejrzystych zasad zmiany podziału terytorialnego kraju, w tym dobrowolnego łączenia się jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskiwania statusu powiatu grodzkiego przez miasta spełniające określone przez prawo przesłanki.

POSTULATY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA JST

1. Stworzenie stabilnych zasad finansowania realizacji zadań własnych.
2. Zapewnienie pełnego finansowania realizacji zadań zleconych.
3. Zapewnienie sprawiedliwego i przejrzystego mechanizmu wyrównawczego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Zapewnienie udziału w dochodach własnych wpływów z podatków pośrednich, w tym podatku VAT, oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
5. Każdorazowe rekompensowanie ubytków w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających ze zmian w przepisach regulujących ich funkcjonowanie.

POSTULATY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ JST

1. Zapewnienie samodzielności organizacyjnej w realizacji zadań własnych.
2. Dookreślenie katalogu dobrowolnych i obligatoryjnych zadań własnych.
3. Określenie standardów realizacji zadań zleconych.
4. Określenie standardów finansowania zadań zleconych.

POSTULATY DOTYCZĄCE NADZORU I KONTROLI NAD JST

1. Zmiana mechanizmów funkcjonowania organów nadzoru – wprowadzenie mechanizmu sygnalizacji poprzedzającego wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.
2. Doprecyzowanie pozycji ustrojowej SKO.
3. Doprecyzowanie pozycji JST i ich organów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych.
4. Doprecyzowanie zasad sądowo-administracyjnej kontroli aktywności organów samorządu terytorialnego, w szczególności aktów prawa miejscowego.
5. Stworzenie instrumentów mających na celu ujednolicenie orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych.

POSTULATY DOTYCZĄCE TWORZENIA PRAWA SAMORZĄDOWEGO

1. Zapewnienie możliwości udziału organizacji samorządowych w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.
2. Zapewnienie realnego udziału przedstawicieli środowisk samorządowych we wszystkich etapach procesu stanowienia prawa samorządowego.
3. Uporządkowanie prawa samorządowego z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku praktyki, orzecznictwa i doktryny, przy braku nieuzasadnionego różnicowania pomiędzy ustrojowymi ustawami samorządowymi.
4. Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego.
5. Każdorazowe poprzedzanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego szczegółową analizą skutków ich uchwalenia, w tym skutków finansowych.

 

 

Opracowanie: 

Maciej Kiełbus, Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, przy współpracy z Magdaleną Komaniecką, Dyrektorem Biura Związku Gmin Lubelszczyzny.

Nowe gminy w szeregach Związku

ZGL1. Opublikowano w Slajder

nowe jst

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły następujące gminy:

  • Gmina Jastków (uchwała nr X/53/2015, z dnia 29.06.2015),
  • Gmina Cyców  (uchwała nr VI/54/15),
  • Gmina Grabowiec.

Serdecznie witamy nowe Gminy Członkowskie i liczymy na owocną współpracę na rzecz samorządów, na forum naszego stowarzyszenia.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr