Aktualności

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

Władze ZGL w kadencji 2019-2024

Delegaci podczas XXXII Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Regionalnego Związku Gmin...

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019 W dniu 11.09.2019 w Gminie Firlej (w...

  • Nowe gminy w szeregach Związku

  • Władze ZGL w kadencji 2019-2024

  • Posiedzenie Zarządu ZGL w Gminie Firlej 11.09.2019

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

ZGL1. Opublikowano w opos

 25postulatow


25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCH
NA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POSTULATY DOTYCZĄCE USTROJU JST

1. Zapewnienie poszanowania konstytucyjnych standardów funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
2. Zapewnienie poszanowania (przywrócenie) klauzuli generalnej określającej zakres działania jednostek samorządu terytorialnego.
3. Doprecyzowanie relacji pomiędzy organami stanowiącymi a organami wykonawczymi samorządu gminnego.
4. Doprecyzowanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na obszarach metropolitalnych.
5. Zapewnienie samodzielności ustrojowo – proceduralnej jednostek samorządu terytorialnego.
6. Stworzenie przejrzystych zasad zmiany podziału terytorialnego kraju, w tym dobrowolnego łączenia się jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskiwania statusu powiatu grodzkiego przez miasta spełniające określone przez prawo przesłanki.

POSTULATY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA JST

1. Stworzenie stabilnych zasad finansowania realizacji zadań własnych.
2. Zapewnienie pełnego finansowania realizacji zadań zleconych.
3. Zapewnienie sprawiedliwego i przejrzystego mechanizmu wyrównawczego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
4. Zapewnienie udziału w dochodach własnych wpływów z podatków pośrednich, w tym podatku VAT, oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
5. Każdorazowe rekompensowanie ubytków w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających ze zmian w przepisach regulujących ich funkcjonowanie.

POSTULATY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ JST

1. Zapewnienie samodzielności organizacyjnej w realizacji zadań własnych.
2. Dookreślenie katalogu dobrowolnych i obligatoryjnych zadań własnych.
3. Określenie standardów realizacji zadań zleconych.
4. Określenie standardów finansowania zadań zleconych.

POSTULATY DOTYCZĄCE NADZORU I KONTROLI NAD JST

1. Zmiana mechanizmów funkcjonowania organów nadzoru – wprowadzenie mechanizmu sygnalizacji poprzedzającego wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego.
2. Doprecyzowanie pozycji ustrojowej SKO.
3. Doprecyzowanie pozycji JST i ich organów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych.
4. Doprecyzowanie zasad sądowo-administracyjnej kontroli aktywności organów samorządu terytorialnego, w szczególności aktów prawa miejscowego.
5. Stworzenie instrumentów mających na celu ujednolicenie orzecznictwa organów nadzoru i sądów administracyjnych.

POSTULATY DOTYCZĄCE TWORZENIA PRAWA SAMORZĄDOWEGO

1. Zapewnienie możliwości udziału organizacji samorządowych w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.
2. Zapewnienie realnego udziału przedstawicieli środowisk samorządowych we wszystkich etapach procesu stanowienia prawa samorządowego.
3. Uporządkowanie prawa samorządowego z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku praktyki, orzecznictwa i doktryny, przy braku nieuzasadnionego różnicowania pomiędzy ustrojowymi ustawami samorządowymi.
4. Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego.
5. Każdorazowe poprzedzanie inicjatyw ustawodawczych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego szczegółową analizą skutków ich uchwalenia, w tym skutków finansowych.

 

 

Opracowanie: 

Maciej Kiełbus, Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, przy współpracy z Magdaleną Komaniecką, Dyrektorem Biura Związku Gmin Lubelszczyzny.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr