Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

XXX Zwyczajne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Regionalne  Związku Gmin...

 • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

 • Nowe gminy w szeregach Związku

 • XXX Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

ZGL1. Opublikowano w Dla gmin

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do zgłaszania gotowości nawiązania współpracy z gminami z Ukrainy.
Związek Gmin Lubelszczyzny wraz z Asocjacją Miejscowego Samorządu "ПРИБУЖЖЯ" z Włodzimierza Wołyńskiego, w dniu 11.04.2016, zawarł umowę o współpracy na podstawie której obie organizacje wspólnie wspomagają samorządy w nawiązywaniu współpracy.
Nasz Partner z Ukrainy przygotował zestawienie ponad 50 gmin, chętnych do nawiązania partnerskich kontaktów z samorządami gminnymi z terenu województwa lubelskiego. Związek ze swojej strony również prowadzi nabór zainteresowanych do nawiązania współpracy gmin, na tak różnorodnych polach, jak: aktywność obywatelska, przedsiębiorczość, wymiana kulturalna, edukacja, itp. Razem z Partnerem z Ukrainy planujemy przygotowanie szczegółowej bazy danych zgłoszonych gmin, wraz z informacjami o ich wyróżnikach i propozycjami pól współpracy. To narzędzie pomoże nam w efektywnym wsparciu Państwa w procesie inicjowania i realizacji współpracy międzynarodowej.
Zgłoszenia prosimy kierować do Bura Związku Gmin Lubelszczyzny (fax: 81 444 07 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Pracownicy Biura Związku skontaktują się z osobami wyznaczonymi do kontaktu z Państwa strony, by zebrać informacje potrzebne do przygotowania bazy danych.
Z poważaniem,
Magdalena Komaniecka
/…/
Dyrektor Biura Związku Gmin Lubelszczyzny

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (formularz_Pl-Ua.doc)formularz_Pl-Ua.doc 72 kB2016-06-21 21:32

Ankieta - oświata 2015

ZGL1. Opublikowano w Dla gmin

Lublin, 14 grudnia 2015

Szanowni Państwo,
w związku inicjatywą ustawodawczą Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą nowelizacji ustawy o systemie oświaty (projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dn. 4.12.2015), skutkującą objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci sześcioletnich, przeprowadzamy rozeznanie ewentualnych problemów, jakie mogą się w związku z tym pojawić.

Prosimy o udzielenie informacji na poniższe pytania. Wypełniony formularz prosimy przesłać do Biura Związku Gmin Lubelszczyzny (81 444 07 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) . Elektroniczną wersję formularza można pobrać ze strony: www.zgl.pl.

Do pobrania:formularz.

Dla gmin

ZGL1. Opublikowano w Dla gmin

30.01.2015 | NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH - problemy z Art. 6k

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia 2015 roku pod pozycją 87 opublikowano ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.
W związku z opublikowaniem w/w ustawy nowelizującej, w dniu 21 stycznia br. Ministerstwo Środowiska zamieściło na swoich stronach internetowych komunikat w sprawie uchwał podejmowanych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6k ust. 1 pkt 1 - uchwał w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tych opłat, art. 6k ust. 1 pkt 2 - uchwał w sprawie wysokości opłat za pojemnik o określonej pojemności, art. 6k ust. 4 - uchwał w sprawie zwolnień przedmiotowych lub dopłat w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
W odniesieniu do komunikatu Ministerstwa Środowiska pojawiło się szereg wątpliwości co do terminu i trybu uchwalania uchwał na podstawie art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie zamieszczone zostały na naszej stronie Internetowej: www.zgl.pl.
Opinia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 30.01.2015, przekazana wszystkim Regionalnym Izbom Obrachunkowym, wskazuje na konieczność indywidualnej oceny aktualnie obowiązującej uchwały w powyższym zakresie, przez każdą z gmin z organem nadzoru (RIO) pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Związek Gmin Lubelszczyzny na bieżąco monitoruje wyżej opisaną sytuację. Będziemy Państwa informowali o opiniach w w/w kwestii, przedstawianych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Urząd Wojewódzki w Lublinie, i zamieszczali w/w informacje na naszej stronie internetowej: www.zgl.pl.

DO POBRANIA:

*Informacje opracowane dzięki materiałóm udostępnianym przez Serwis PRAWODLASAMORZADU.PL

10.02.2015 | KOMUNIKAT Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)

Komunikat

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)



Kolegium na posiedzeniu w dniu 3 lutego br., po rozpatrzeniu kwestii wpływu znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obowiązywanie dotychczasowych uchwał rad gmin w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat uznało, że uchwały te nadal obowiązują i mogą być przez gminy stosowane, z wyjątkiem sytuacji gdy ustalone stawki są wyższe od stawek maksymalnych, wynikających ze znowelizowanej ustawy.
Kolegium podziela w całości stanowisko w tej sprawie zaprezentowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy w komunikacie z 28 stycznia br.  (http://www.bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?p=document&action=show&id=5405&bar_id=5227) i odsyła do treści tam zawartych.
Źródło: http://www.lublin.rio.gov.pl/?a=2243




30.01.2015 | NOWELIZACJA USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM (PROJEKT MAiC)

W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacjami nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Biuro Związku Gmin Lubelszczyzny zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie uwag do projektu ustawy.
Uwagi należy przekazać najpóźniej do dnia 6 lutego br. wysyłając je bezpośrednio na adres e-mail M.A.iC.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z kopią na adresy Biura Związku Gmin Lubelszczyzny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Celem ułatwienia przesyłania i późniejszego opracowania Państwa uwag przygotowana została tabela, którą można pobrać ze strony www.zgl.pl.
Szczegółowy opis resortowego projektu znajduje się z linkiem - https://mac.gov.pl/projekty/zmiany-w-przepisach-dla-samorzadow/opis-projektu. Natomiast projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2656.

W ramach wspólnych działań realizowanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) uzgodniony został zakres uwag, jakie zgłaszamy w pierwszym rzędzie. Są to następujące kwestie:
 • centra usług wspólnych,
 • związki,
 • łączenie gmin i powiatów,
 • podatki
 • wycinka drzew.
DO POBRANIA:

14.01.2015 | XXV-lecie Odrodzonego samorządu terytorialnego

W 2015 roku przypada niezwykle ważna rocznica w historii naszego kraju: XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego. Wybory do rad gmin w 1990 roku przywróciły demokratyczny samorząd, umożliwiający lokalnym społecznościom rozwiązywanie ich problemów zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami. Samorząd lokalny to największe dobro okresu przemian po 1989 roku. Samorząd stał się szkołą kadr społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność i jego zaangażowanie w sprawy „małych ojczyzn" okazały się niezwykle efektywne. Widać to dookoła nas, wystarczy tylko spojrzeć obiektywnie i z refleksją. Dlatego obchody XXV rocznicy Odrodzonego Samorządu Terytorialnego godne są ze wszech miar właściwej rangi i odpowiedniej oprawy.
Wzorem uroczystości sprzed 5 lat, Związek Gmin Lubelszczyzny podjął się organizacji obchodów rocznicy XXV-lecia odrodzenia samorządności, których kulminacja została zaplanowana na miesiąc czerwiec bieżącego roku. W ramach obchodów Jubileuszu planowane są m.in.: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, wydanie okolicznościowej publikacji oraz organizacja uroczystej konferencji. Jedną z form uhonorowania dorobku samorządów Lubelszczyzny będzie odznaczenie najbardziej zasłużonych samorządowców z Gmin Członkowskich Związku: Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Przewodniczących Rad, wszystkich, których wieloletnia praca zasługuje na wyróżnienie i docenienie.
Informacje, które umożliwią nam przygotowanie wniosku o odznaczenie prosimy przesyłać na formularzu, którego wzór udostępniony został poniżej. Podczas wypełniania kwestionariusza w szczególności prosimy o sporządzenie bardzo dokładnego opisu działalności: opis pracy zawodowej: co udało się zrobić (pozyskanie środków, realizacja inwestycji, pozyskanie środków trwałych na rzecz instytucji w gminie) oraz opis pracy społecznej i charytatywnej (np. założenie stowarzyszenia, aktywna w nim praca, zrealizowanie konkretnych projektów, organizacja święta gminnego lub ponadgminnego, pełnione funkcje poza zawodowe, aktywność na polu społecznym i ponadlokalnym). Szczegółowych informacji w sprawie sporządzania w/w wniosków udziela P. Magdalena Komaniecka (tel. 81 444 02 80, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Do pobrania:  FORMULARZ - INFORMACJE O KANDYDACIE DO ODZNACZENIA

02.09.2016 | SPOTKANIA INFORMACYJNE: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH DROGOWYCH ZE ŚRODKÓW PROW

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym zagadnieniom związanym z zamówieniami publicznymi przy realizacji projektów w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020. Organizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Związek Gmin Lubelszczyzny.Spotkanie adresowane jest do pracowników samorządowych odpowiedzialnych za koordynację zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Poprowadzone zostanie przez pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Spotkania organizowane są w 4 miejscach województwa lubelskiego, dla uczestników z każdego z subregionów: 

 • Siennicy Różanej (grupa chełmska): 12 września 2016 r. (poniedziałek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siennicy Różanej (Siennica Różana 265 A),
 • Hrubieszowie (grupa zamojska): 12 września 2016 r. (poniedziałek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Hrubieszowie (ul. Prusa 8),
 • Lublinie (grupa lubelska): 14 września 2016 r. (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w Sali 269 na II piętrze (ul. Grottgera 4, Lublin),
 • Wisznicach (grupa bialska): 15 września 2016 r. (czwartek), o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wisznicach (ul. Rynek 35), w Wisznicach (grupa bialska)
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr