Energetyka w działaniach OPOS-u

ZGL2. Opublikowano w Uncategorised

W październiku, w Olsztynie, rozpoczęte zostały prace Zespołu ds. energetyki. W ramach jego prac przygotowywane są propozycję zmian ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kierunku zlikwidowania obowiązku finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych.

Propozycje dotyczą zmiany zapisu art. 18 ust. 3: „3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych." Natomiast z brzmienia ust. 3 Zespół zaproponował wykreślenie dotychczasowego zapisu: „w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych”. Do końca listopada 2014 r. uczestnicy Zespołu prześlą na adres Biura Związku Gmin Warmińsko Mazurskich propozycje argumentów do uzasadnienia stanowiska w w/w sprawie. Projekt Stanowiska zostanie opracowany do połowy grudnia b.r. i przekazany Sygnatariuszom OPOS do zaopiniowania.