Aktualności

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  25 POSTULATÓW SAMORZĄDOWYCHNA XXV-LECIE ODRODZONEGO SAMORZĄDU...

Nowe gminy w szeregach Związku

Nowe gminy w szeregach Związku

W ostatnim czasie, do grona Gmin Członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny przystąpiły...

 • 25 Postulatów Samorządowych na XXV-lecie Odrodzonego Samorządu Terytorialnego

 • Nowe gminy w szeregach Związku

Statut ZGL

Administrator. Opublikowano w ZGL

STATUT
ZWIĄZKU GMIN LUBELSZCZYZNY

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Związek Gmin Lubelszczyzny.
Związek Gmin Lubelszczyzny może posługiwać się skróconym określeniem w brzmieniu ZGL.
2. Związek Gmin Lubelszczyzny zwany dalej Związkiem jest dobrowolnym Stowarzyszeniem o zasięgu regionalnym.
3. Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa poprzez organy wskazane w niniejszym statucie.

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Lubelszczyzny.

§ 3

Siedzibą Związku jest Lublin.

§ 4

Związek może na wniosek Gminy – członka powoływać swoich przedstawicieli do reprezentowania poszczególnych gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

§ 5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6

Związek posługuje się pieczęcią podłużną z napisem „Związek Gmin Lubelszczyzny” z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

Cały Statut Związku Gmin Lubeszczyzny znajdziecie Państwo w plikach zamieszczonych poniżej. 

Załączniki do pobrania
FileDescriptionFile sizeCreated
Download this file (statutZGL.doc)Statut Związku Gmin Lubelszczyzny 83 kB2016-03-03 20:55
Download this file (statut_zgl.pdf)Statut Związku Gmin Lubelszczyzny [*.pdf] 2333 kB2016-03-03 20:56

Zgromadzenie Regionalne

Administrator. Opublikowano w ZGL

Informacje ogólne

Zgromadzenie Regionalne jest najwyższą władzą Związku.
Gminy członkowie Związku są reprezentowane w Zgromadzeniu Regionalnym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej. Każdemu członkowi w Zgromadzeniu przysługuje 1 głos. Zgromadzenie Regionalne obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Regionalne zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania sprawozdania Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok /sesja absolutoryjna budżetowa. Nadzwyczajne Zgromadzenie Regionalne może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie. Nadzwyczajne Zgromadzenie Regionalne zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 1/5 członków Związku zawierający proponowany porządek obrad, na wniosek Komisji Rewizyjnej zawierający porządek obrad, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w celu uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej gdy liczba członków tych organów Związku zmniejszy się do połowy.

Wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Regionalnego powinien być złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania. W tym przypadku Nadzwyczajne ZR winno być zwołane w terminie sześciu tygodni od daty złożenia wniosku Zarządowi lub stwierdzenia obniżenia liczby członków organów Związku. 

O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Regionalnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie na co najmniej jeden miesiąc przed terminem obrad. O czasie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Regionalnego członkowie Związku powinni być powiadomieni pisemnie co najmniej 14 dni przed terminem obrad. 3. Porządek obrad zgromadzenia regionalnego przygotowuje Zarząd.

Członkowie Związku mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Regionalnego. Za zgodą bezwzględnej większości Zgromadzenia Regionalnego poszerzenie porządku obrad jest możliwe do momentu jego przyjęcia. Zgromadzenie Regionalne może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Obrady Zgromadzenia Regionalnego prowadzi Przewodniczący wybierany każdorazowo spośród przedstawicieli gmin – członków Związku. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zgromadzenia Regionalnego.

Zgromadzenie Regionalne może podejmować uchwały w wypadku gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa ogólnej liczby członków.
W wypadku gdy Zgromadzenie Regionalne nie dojdzie do skutku ze względu na brak więcej niż połowy ogólnej liczby członków, odbywa się Zgromadzenie Regionalne w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, jedną godzinę później niż przewidywała uchwała Zarządu o zwołaniu Zgromadzenia Regionalnego w pierwszym terminie. Zarząd w zaproszeniach na Zgromadzenie Regionalne umieszcza zawsze powyższą informację (która jednocześnie stanowi treść § 20 ust. 2 Statutu Związku). W drugim terminie Zgromadzenie Regionalne może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Głosowanie na Zgromadzeniu Regionalnym odbywa się w sposób jawny z wyjątkiem wyborów do organów Związku. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na zgromadzeniu Regionalnym zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Regionalnego należą:

a) kształtowanie działalności programowej Związku,
b) uchwalenie Statutu Związku, regulaminu obrad Zgromadzenia Regionalnego, regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, ordynacji wyborczej oraz dokonywania w nich zmian,
c) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz członków Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalenie budżetu Związku,
e) uchwalenie wysokości i terminów płatności składek członkowskich i opłat od członków,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i rocznego bilansu finansowego oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
g) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykreślenia członka ze Związku,
i) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Związku i przeznaczenia jego majątku,
j) określanie maksymalnej kwoty zobowiązań finansowych i kredytów, o których zaciągnięciu może decydować Zarząd bez zgody Zgromadzenia Regionalnego,
k) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub przystąpienia do podmiotów gospodarczych,
1) stwierdzanie obsadzenia miejsca w Zarządzie przez gminę Lublin.

XXVIII Zwyczajne Zgromadzenie Regionalne Sprawozdawczo Wyborcze Związku Gmin Lubelszczyzny, 25 czerwca 2015

Wyniki wyborów do organów Związku Gmin Lubelszczyzny
W dniu 25 czerwca 2015 roku w Lublinie,  Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny wybrało przedstawicieli do organów stowarzyszenia.
Przewodniczący Zarządu:

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów,

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Anna Wojtas, Wójt Gminy Wysokie
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Grzegorz Kapica, Wójt Gm. Józefów n. Wisłą
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin (na podst. §23ust.3a Statutu Związku Członkiem Zarządu jako reprezentant Miasta Lublin)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Tomasz Zając, Burmistrz Hrubieszowa
Lech Bojko, Wójt Gminy Werbkowice
Krzysztof Chilczuk, Wójt Gm. Podedwórze
Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska
Roman Radzikowski, Wójt Gminy Łaziska

XXVIV Zwyczajne Zgromadzenie Regionalne Sprawozdawczo Wyborcze Związku Gmin Lubelszczyzny, 6 maja 2011

Wyniki wyborów do organów Związku Gmin Lubelszczyzny
W dniu 6 maja 2011 roku, Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny wybrało przedstawicieli do organów stowarzyszenia.

 • Przewodniczący Zarządu Związku:

  Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów • Zarząd:
  Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego,
  Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice,
  Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
  Michał Dec, Zastępca Burmistrza Biłgoraja
  Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
  Ryszard Smerdel, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
  Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
  Grzegorz Teresiński, Wójt Gminy Wilków
  Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
  Antoni Wawryca, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
  Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin • Komisja Rewizyjna
 Krzysztof Chilczuk, Wójt Gminy Podedwórze

 Tadeusz Garaj, Burmistrz Hrubieszowa

Grzegorz Kapica, Wójt Gminy Józefów n. Wisłą

Mirosław Krzysiak, Wójt Gminy Spiczyn

Radosław Szumiec, Zastępca Burmistrza Lubartowa

Komisja rewizyjna

Administrator. Opublikowano w ZGL

Informacje

Zgodnie z zapisami Statutu Związku Gmin Lubelszczyzny Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 Członków wybieranych przez Zgromadzenie Regionalne (§ 32).
Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji
Odwołanie Komisji Rewizyjnej lub jej członka przez Zgromadzenie Regionalne przed upływem kadencji następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Zgromadzenie Regionalne.

Kompetencje

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności (§ 33):

 • Kontrola całokształtu działalności statutowej oraz finansowej Związku,
 • Kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia Regionalnego,
 • Kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
 • Opiniowanie sprawozdania Zarządu i rocznego bilansu finansowego,
 • Przekładanie Zgromadzeniu Regionalnemu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
 • Składanie Zgromadzeniu Regionalnemu rocznego sprawozdania ze swojej działalności,
 • Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Regionalnego.

Komisja rewizyjna

W dniu 6 maja 2011r. Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny wybrało przedstawicieli do organów Związku na nową kadencję.

 • Janusz Goliszek, Wójt Gminy Karczmiska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Lech Bojko, Wójt Gminy Werbkowice
 • Krzysztof Chilczuk, Wójt Gminy Podedwórze
 • Roman Radzikowski, Wójt Gminy Łaziska
 • Tomasz Zając, Burmistrz Hrubieszowa

Gminy ZGL

Administrator. Opublikowano w ZGL

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, do Związku Gmin Lubelszyzny należało 84 gminy. 

Gmina Bełżec

Urząd Gminy Bełżec
ul. Lwowska 5
22 - 670 Bełżec

tel. 84 6652445
fax: 84 6652337

http://www.belzec.pl/

Gmina Baranów

Urząd Gminy Baranów
Rynek, 24-105 Baranów

tel. 81 883 40 27
fax: 81 883 40 41

http://www.gminabaranow.pl/

Gmina Biłgoraj

Urząd Gminy Biłgoraj
ul. Kosciuszki 88
23 - 400 Biłgoraj


tel. 84 688 28 30
fax: 84 686 35 84

http://www.gminabilgoraj.pl/

Miasto Biłgoraj

Urząd Miasta Biłgoraj
Plac Wolności 16
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 96 00

http://www.bilgoraj.pl/

Gmina Biszcza

Urząd Gminy Biszcza
23-425 Biszcza

tel. 84 685-60-22, 23, 24
fax. 84 685-63-01

http://www.gmina-biszcza.pl/

Miasto Bychawa

Urząd Miejski w Bychawie
Gmina Bychawa
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa


tel. 81 566 00 04

http://www.bychawa.pl/

Gmina Cyców

Cycow 
Urząd Gminy Cyców
ul. Chełmska 42 
21-070 Cyców

tel. 82 567 70 03
fax: 82 567 72 00

http://www.ugcycow.pl/

 
Gmina Dołhobyczów

Urząd Gminy Dołhobyczów
ul. Spółdzielcza 2a
22-540 Dołhobyczów

tel. 84 6532524
fax: 84 6532524

http://www.dolhobyczow.pl/

Gmina Dubienka

Urząd Gminy w Dubience
ul. 3 Maja 6
22-145 Dubienka


tel. 82 566 80 02

fax: 82 566 80 02

http://dubienka.eurzad.eu/

Gmina Firlej

Urząd Gminy Firlej
ul.Rynek 1 
21-136 Firlej


tel. 81 857 50 41
fax: 81 857 50 81

http://www.firlej.pl/

Gmina Garbów


Urząd Gminy Garbów
Garbów 28
21-080 Garbów

tel. 81 501-80-63
fax: 81 501-80-70

http://garbow.pl/

Gmina Głusk

Urząd Gminy Głusk
ul. Rynek 1,
Dominów
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 760
fax: 81 75 18 650

http://www.glusk.eurzad.eu/

Gmina Gorzków

Urząd Gminy Gorzków
ul. Główna 9
22-315 Gorzków-Osada

tel. 84 6838156
fax: 84 6838111

http://www.gorzkow.eu/

Gmina Grabowiec

Grabowiec
Urząd Gminy Grabowiec
Rynek 3
22-425 Grabowiec

tel./fax: 84 651 24 74

http://www.grabowiec.pl/

 
Gmina Hanna

Gmina Hanna
Hanna 43b
22-220 Hanna

tel. 83 3798016
fax: 83 3798003

http://www.gminahanna.pl/

Miasto Hrubieszów

URZĄD MIASTA HRUBIESZÓW
ul. mjr H. Dobrzańskiego \"HUBALA\" 1
tel. 84 696-23-80
fax: 84 696-23-80

http://www.miasto.hrubieszow.pl/

 

Gmina Hrubieszów

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. B. Prusa 8
22-500 Hrubieszów

tel. 84 696-26-81
fax: 84 696-27-94

http://www.hrubieszow-gmina.pl/

Gmina Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna
23-114 Jabłonna Majątek

tel. 81 561-05-70
fax: 81 561-00-65

http://jablonna.eurzad.eu/

Miasto Janów Lubelski

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski

tel. 15 87 24 330
fax: 15 87 24 670

http://www.janowlubelski.pl/

 

Gmina Jarczów

 

Urząd Gminy Jarczów
ul. 3 Maja 24
22-664 Jarczów

tel. 84 663 45 19
fax: 84 663 45 06

http://gmina-jarczow.pl/

Gmina Jastków

 Jastkow


Urząd Gminy Jastków
Panieńszczyzna
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 502042
fax: 81 5020144

https://jastkow.pl

 

Gmina Jeziorzany

Urząd Gminy Jeziorzany
Ul.Rynek 22
21-146 Jeziorzany

tel. 81 8578001
fax: 81 8578002

http://www.jeziorzany.eu/

Gmina Józefów n. Wisłą

Urząd Gminy Józefów nad Wisłą
ul. Opolska 33f
24-340 Józefów nad Wisłą

tel. 81 828 83 20
fax: 81 828 50 70

http://www.gminajozefow.pl/

Gmina Karczmiska

Urząd Gminy Karczmiska
Centralna 17
24-310 Karczmiska

tel. 81 828-70-26
fax: 81 828-70-26 wew. 25

http://www.karczmiska.lubelskie.pl/

Miasto Kock

Urząd Miejski w Kocku
ul. Jana Pawła II 29
21-150 Kock

tel. 81 859 10 04
fax: 81 859 10 59

http://kock.pl/

 

Gmina Komarówka Podlaska

Urząd Gminy Komarówka Podlaska
ul. Krótka 7
21-311 Komarówka Podlaska

tel. 083 35 35 004
fax: 083 35 35 043

http://www.komarowkapodlaska.pl/

Gmina Końskowola

Urząd Gminy Końskowola
ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola

tel. 81 881-62-01
fax: 81 881-62-02

http://www.konskowola.info.pl/

Gmina Krasnystaw

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22 - 300 Krasnystaw

tel. 82 576 37 53
fax: 82 576 30 46

http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/

Gmina Kraśniczyn

Urząd Gminy Kraśniczyn
ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn

tel. 82 5775511
fax: 82 5775572

http://www.krasniczyn.lubelskie.pl/

Gmina Krzczonów

 

Urząd Gminy Krzczonów
ul. Spokojna 7
23-110 Krzczonów

tel.81 566-40-51
fax:81 566-40-535

http://www.krzczonow.lubelskie.pl/

Miasto Lubartów

URZĄD MIASTA LUBARTÓW
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów

tel. 81 855-22-73, -25-86
fax: 81 855-20-16

http://www.lubartow.pl/

 

Miasto Lublin

Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

tel. 81 466 1000
fax: 81 466 1001

http://www.um.lublin.pl/

 

Gmina Lubycza Królewska

Gmina Lubycza Królewska
ul. Kolejowa 1
22-680 Lubycza Królewska

tel. 0846617002
fax: 0846617412,

http://www.lubycza.pl/

Gmina Łaziska

Urząd Gminy Łaziska
Łaziska 76
24-335 Łaziska

tel. 81 827 69 20
fax: 81 827 69 36

http://www.gminalaziska.pl/

Gmina Łukowa

 

Urząd Gminy Łukowa
ul. Łukowa 262
23-412 Łukowa

tel. 84 687 40 02
fax: 84 687 40 45

http://www.lukowa.pl/

Gmina Łuków

Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12
21-400 Łuków

tel. 25 798 24 39
fax: 25 798 23 92

http://www.lukow.ug.gov.pl/

Gmina Mełgiew

Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew

tel. 81 759 77 01
fax: 81 460 57 90

http://www.melgiew.pl/

Gmina Międzyrzec Podlaski

Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 3712496
fax: 83-3714826

http://www.miedzyrzecgmina.pl/

Gmina Milanów

Urząd Gminy Milanów
ul.Kościelna 11A
21-210 Milanów

tel. 83 3567002
fax: 83 3567621

http://www.milanow.pl/

Gmina Milejów

Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów

tel. 81 75-72-026
fax: 81 75-72-385

http://milejow.pl/

Gmina Mircze

Urząd Gminy Mircze
22-530 Mircze
ul. Kryłowska 20

tel. 84 6519015
fax: 84 6519015

http://mircze.pl/

Gmina Niedźwiada

Gmina Niedźwiada
Niedźwiada-Kolonia 43
21-104 Niedźwiada

tel. 818512004
fax: 814643279

http://www.niedzwiada.pl/

Gmina Nielisz

Urząd Gminy w Nieliszu
22-413 Nielisz


Tel.: 84 631 27 27
Fax: 84 631 27 15

http://www.nielisz.pl/

Gmina Niemce

Gmina Niemce
ul. Lubelska 121
21-025 Niemce

tel. 81 756 15 21
fax: 81 756 17 90

http://www.niemce.pl/

Gmina Obsza

 

Urząd Gminy w Obszy
Obsza 36
23-413 Obsza

tel. 84 689-10-02
fax: 84 627-34-09

http://www.obsza.pl/

Miasto Ostrów Lubelski

Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim
ul.Partyzantów 1
21-110 Ostrów Lubelski

tel. 81 852 00 03
fax: 81 852 06 42

http://www.ostrowlubelski.pl/

 

Gmina Ostrówek

Gmina Ostrówek
Ostrówek-Kolonia 32
21-102 Ostrówek

tel. 81 856 20 02
fax: 81 856 20 02

http://www.ostrowek.pl/

 

Gmina Podedwórze

Urząd Gminy Podedwórze
Podedwórze 44
21-222 Podedwórze

tel. 83 379 50 11
fax: 83 379 50 08

http://www.gmina-podedworze.pl/

 

Gmina Rossosz

Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz

tel. 83 378 45 57
fax: 83 378 45 66

http://www.rossosz.pl/


 

Gmina Rybczewice

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie nr 119
21-065 Rybczewice

tel. 81 58 44 460
fax: 81 58 44 474

http://www.rybczewice.pl/

 

Gmina Siennica Różana


Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

tel. 82 575-92-81
fax: 82 575-99-00
fax: 81 852 06 42

http://www.siennica.pl/

 

Gmina Sosnówka

Urząd Gminy Sosnówka
21-518 Sosnówka

tel. 83 3793019
fax: 83 3793027

http://www.sosnowka.pl/

 

Gmina Spiczyn

 

Urząd Gminy Sosnówka
21-518 Sosnówka

tel. 83 3793019
fax: 83 3793027

http://www.spiczyn.pl/

 

Gmina Stary Brus

 

Urząd Gminy Stary Brus
Stary Brus 47a
22-244 Stary Brus

tel. 82 571 01 26

http://starybrus.pl/

 

Gmina Stężyca

Urząd Gminy w Stężycy
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stężyca

tel. 81 866-30-38
fax: 81 866-30-67

http://www.gmina-stezyca.pl/


 

Gmina Stoczek Łukowski

Urząd Gminy Stoczek Łukowski
Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

tel: 25 797-00-47
tex:25 797-00-47

http://www.stoczeklukowski.pl/

 

Miasto Stoczek Łukowski


Urząd Miasta Stoczek Łukowski
Plac T. Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

tel. 25 797-00-01
fax: 25 797-00-73

http://www.stoczek-lukowski.pl/

 

Gmina Szastarka

Urząd Gminy Szastarka
Szastarka 121
23-225 Szastarka

tel. 15 871-41-45
fax: 15 871-41-30

http://www.gminaszastarka.pl/

 

Gmina Terespol


Urząd Gminy Terespol
Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany
21-540 Małaszewicze

tel. 83 411 20 00
fax: 83 411 20 09

http://www.terespol.ug.gov.pl/

 

Gmina Tomaszów Lubelski

 

Urząd gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29-go Listopada 9
22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84 664-30-85
fax: 84 664-38-73

http://www.tomaszowlubelski.pl/

 

Gmina Trzeszczany

herbmalyTrzeszczany

Gmina Trzeszczany
Trzeszczany Pierwsze 194
22-554 Trzeszczany

tel. 84-6575059
fax: 84-6575023

http://trzeszczany.pl/

 

Gmina Trzydnik Duży

Urząd Gminy Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży

tel. 15 873 18 79
fax. 15 873 18 21

http://www.trzydnikduzy.pl/

 

Gmina Tyszowce

Urząd Miejski w Tyszowcach
3 Maja 8
22-630 Tyszowce

tel. 84 66 12 121
fax: 84 66 12 129

http://www.tyszowce.pl/

 

Gmina Uchanie


Urząd Gminy Uchanie
ul. Partyzantów 1
22-510 Uchanie

tel. 84 657 72 66
fax: 84 657 71 22

http://uchanie.pl/

 

Gmina WąwolnicaUrząd Gminy Wąwolnica
ul. Lubelska 39
24-160 Uchanie

tel. 81 882 50 01

http://www.wawolnica.pl/

 

Gmina Werbkowice


Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

tel. 84 6572080
fax: 84 6572080 w. 38

http://www.werbkowice.pl/

 

Gmina Wierzbica


Urząd Gminy Wierzbica
Wierzbica-Osiedle
ul.Włodawska 1
22-150 Wierzbica

tel. 82 569 32 66
fax: 82 569 32 22

http://www.ugwierzbica.pl/

 

Gmina Wilków


URZĄD GMINY WILKÓW
Wilków 62A
24-313 Wilków

tel. 81 828-10-02
fax: 81 828-13-79

http://www.wilkow.lubelskie.pl/

 

Gmina Wisznice


Urząd Gminy Wisznice
ul. Rynek 35
21 - 580 Wisznice

tel. 83 378 21 02
fax: 83 378 20 39

http://www.wisznice.pl/

 

Gmina Wojcieszków


Urząd Gminy Wojcieszków
ul. Kościelna 38
21-411 Wojcieszków

tel. 25 7554101
fax: 25 7554101

http://www.wojcieszkow.pl/

 

Gmina Wojsławice


Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
22-120 Wojsławice

tel./fax: 82 5669 102

http://www.wojslawice.eurzad.eu/

 

Gmina Wola Uhruska

 


Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska

tel./fax 82 591 50 03

http://uchanie.pl/

 

Gmina Wólka


Urząd Gminy Wólka
20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel. 81 746 06 56
fax: 81 746 48 44

http://www.wolka.pl/

 

Gmina Wyryki

 Urząd Gminy Wyryki
Wyryki 154
22-205 Wyryki

tel. 82 59 13 003
fax: 82 59 13 003

http://wyryki.eu/

 

Gmina Wysokie

 


Urząd Gminy Wysokie
ul. Nowa 1
23-145 Wysokie

tel. 84 6806206
fax: 84 6806244

http://www.wysokie.pl/

 

Gmina Zakrzówek


Urząd Gminy Zakrzówek
Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek

tel. 81 821 50 02
fex: 81 821 50 02

http://www.zakrzowek.lubelskie.pl/

 

Gmina Zalesie


Urząd Gminy Zalesie
ul. Warszawska 34
21-512 Zalesie

Tel. 83 375-75-86

http://www.zalesie.pl/

 

Miasto Zwierzyniec


Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec

tel. 84 687-20-11
fax: 84 687-20-11

http://www.zwierzyniec.info.pl/

 

Gmina Żyrzyn

 


Urząd Gminy Żyrzyn
Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn

tel. 81 881 42 26
fax: 81 881 42 26

http://www.zyrzyn.pl/

 

Zarząd

Administrator. Opublikowano w ZGL

Informacje ogólne

Pracami Zarządu kierują Przewodniczący Zarządu, a w Jego zastępstwie I lub II wiceprzewodniczący. Oni też reprezentują Związek na zewnątrz.
Przewodniczący Zarządu wybierany jest przez Zgromadzenie Związku, spośród wójtów/burmistrzów/prezydentów miast – gmin członków Związku.
Zgodnie ze Statutem Związku Gmin Lubelszczyzny (§ 23) Zarząd składa się z 8 do 12 członków wybieranych przez Zgromadzenie Regionalne z zastrzeżeniem, że gmina Lublin ma prawo do obsadzenia jednego miejsca w Zarządzie poza trybem wskazanym powyżej.
Do Zarządu mogą być wybrani wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej – będący przedstawicielami gmin – członków Związku.

Kadencja Zarządu wynosi 4 lata.

Zarząd na wniosek Przewodniczącego Zarządu wybiera ze swojego grona I i II Wiceprzewodniczącego. Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego może nastąpić w każdym czasie, na wniosek Przewodniczącego Zarządu.
Tryb przeprowadzenia wyborów członków Zarządu określa ordynacja wyborcza uchwalana przez Zgromadzenie Regionalne.
Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Zarządu.

W wypadku odwołania członka Zarządu Związku z funkcji wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub zastępcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta –członkostwo członka Zarządu w Zarządzie Związku ustaje.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku.

Komisje i grupy robocze

Zarząd może powoływać komisje i grupy robocze dla realizacji zadań Związku.
Komisje i grupy robocze są powoływane dla zbadania określonej sprawy. Uchwała Zarządu o powołaniu komisji określa odpowiednio przedmiotowy zakres jej działalności, jej skład oraz termin ukończenia jej prac. Komisje i grupy robocze mogą zwracać się do członków Związku o udzielenie informacji lub przedstawienie dokumentów, dotyczących spraw będących przedmiotem zainteresowania komisji.
Komisje i grupy robocze przedkładają sprawozdanie Zarządowi.
Zarząd ustala wynagrodzenie dla członków komisji i grup roboczych, którzy nie są przedstawicielami członków Związku.

Zarząd Związku Gmin Lubelszczyzny

Kadencja 2015-2018

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów, Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego
Anna Wojtas, Wójt Gminy Wysokie
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice
Grzegorz Kapica, Wójt Gm. Józefów n. Wisłą
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Janusz Bodziacki, Burmistrz Lubartowa
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Andrzej Adamek, Wójt Gminy Bełżec
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin (na podst. §23ust.3a Statutu Związku Członkiem Zarządu jako reprezentant Miasta Lublin)

 

 

Kadencja 2011-2015

Jan Mołodecki, Wójt Gminy Hrubieszów - Przewodniczący Zarządu Związku

Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, I Wiceprzewodniczący
Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice, II Wiceprzewodniczący

Andrzej Bujek, Wójt Gminy Żyrzyn
Michał Dec, Zastępca Burmistrza Biłgoraja
Jan Skiba, Burmistrz Zwierzyńca
Ryszard Smerdel, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego
Ireneusz Szczepanik, Burmistrz Stoczka Łukowskiego
Grzegorz Teresiński, Wójt Gminy Wilków
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
Antoni Wawryca, Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin

 

O ZGL

Administrator. Opublikowano w ZGL

 

Kim jesteśmy?

Związek Gmin Lubelszczyzny jest stowarzyszeniem, które powstało w 1995 roku z inicjatywy 26 gmin wiejskich byłego województwa lubelskiego. 
Ze względu na charakter założycieli przyjęło wtedy nazwę Związku Gmin Wiejskich Lubelszczyzny. Zmiana nazwy nastąpiła w 1998 roku po przystąpieniu do Stowarzyszenia kilku miast naszego województwa. Po reformie administracyjnej Polski, która nastąpiła w 1999 roku, do Związku przystąpiły gminy z dawnych województw: bialskiego, chełmskiego i zamojskiego. Związek jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, w związku z czym liczba jego członków ciągle ulega zmianie. Obecnie należy do nas 89 gmin. Formalnie, wolę przystąpienia do Związku wyraża Rada danej Gminy w formie uchwały, a jej przedstawicielem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo osoba przez nich upoważniona.

Przewodniczącym Związku w latach 1995-2006 był P. Kazimierz Gorczyca (Wójt Gminy Jastków), w latach: 2006-2010 - P. Zdzisław Antoń, Wójt Gminy Niedrzwica Duża.

Od maja 2011 roku funkcję tą pełni P. Jan Mołodecki (Wójt Gminy Hrubieszów).

Dlaczego warto działać razem?

Głównym celem działalności Związku jest reprezentowanie i obrona interesów gmin. Problemy dotykające nasze samorządy dla wszystkich są takie same, niezależnie od liczby mieszkańców czy wielkości budżetów. Różni je tylko skala. Każde podejmowane przez Związek działanie dotyczy wszystkich gmin i rezultaty aktywności Związku docierają do wszystkich samorządów Lubelszczyzny.

Jednak im więcej gmin zaangażuje się w bieżącą działalność Związku, i im więcej Członków będzie liczyło stowarzyszenie tym nasz głos będzie silniejszy.

Podejmowanie przez Związek takich i podobnych działań jest procesem wymagającym ciągłego monitorowania zmieniających się przepisów, pojawiających się nowych możliwości i zagrożeń. Wymaga to zarówno nakładów finansowych (pochodzących ze składek członkowskich) jak i zaangażowania samych samorządów – w swoich działaniach bazujemy na doświadczeniu samorządowców z naszych Gmin Członkowskich.

ludzie

Działalność?

Na mocy Statutu członkiem Związku Gmin Lubelszczyzny może być każda gmina. Jednak warunkiem przyjęcia jest podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do Związku. Przyjęcie w gminy do Stowarzyszenia potwierdza Zarząd ZGL.

Członkowi Związku Gmin Lubelszczyzny przysługuje, przede wszystkim:
Prawo do udziału w Zgromadzeniu 
Regionalnym z głosem stanowiącym
Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku
Prawo do pomocy prawnej ze strony Związku (w zakresie określonym przez Związek)
Prawo do zgłoszenia wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz do przedkładania projektów uchwał
Prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku (na zasadach określonych przez Zarząd).
Członkowie Związku obowiązani są do działania zgodnego z przepisami Statutu, aktywnego udziału w pracy jego organów oraz do płacenia składek związkowych, których wysokość dla gmin ustala Zgromadzenie Regionalne członków ZGL proporcjonalnie do liczby ludności w gminie. Składki członkowskie przepadają na korzyść Związku w razie ustania członkostwa.

Liczba mieszkańców
20 tyś.  20-30 tyś. 30-50 tyś. 50-100 tyś.  powyżej 100 tyś. 
0,35 zł
od mieszkańca
w stosunku rocznym
7 tys. zł
w stosunku rocznym

RYCZAŁT
8 tys. zł
w stosunku rocznym
RYCZAŁT
10 tys. zł
w stosunku rocznym
RYCZAŁT
15 tys. zł
w stosunku rocznym
RYCZAŁT

Członkostwo Związku ustaje na skutek wystąpienia (z upływem sześciu miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło pisemne zgłoszenie wypowiedzenia skierowanego do Zarządu Związku) lub wykreślenia ze Związku. Wykreślenie ze Związku następuje w przypadku zalegania z płaceniem składki członkowskiej pomimo pisemnego wezwania przez ponad 6 miesięcy oraz gdy członek nie utrzymuje więzi ze Związkiem przez ponad rok. Od uchwały Zarządu o wykreśleniu członka ze Związku przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Regionalnego w terminie 30 dni od momentu doręczenia uchwały.

Reprezentantem gminy w ZGL jest WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA lub osoby przez nich upoważnione w formie pisemnej.

Home

Administrator. Opublikowano w ZGL

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań, słów i akapitów, w przeciwieństwie do zwykłego: „tekst, tekst, tekst”, sprawiającego, że wygląda to „zbyt czytelnie” po polsku. Wielu webmasterów i designerów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu i wpisanie w internetowej wyszukiwarce ‘lorem ipsum’ spowoduje znalezienie bardzo wielu stron, które wciąż są w budowie. Wiele wersji tekstu ewoluowało i zmieniało się przez lata, czasem przez przypadek, czasem specjalnie (humorystyczne wstawki itd).

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań, słów i akapitów, w przeciwieństwie do zwykłego: „tekst, tekst, tekst”, sprawiającego, że wygląda to „zbyt czytelnie” po polsku. Wielu webmasterów i designerów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu i wpisanie w internetowej wyszukiwarce ‘lorem ipsum’ spowoduje znalezienie bardzo wielu stron, które wciąż są w budowie. Wiele wersji tekstu ewoluowało i zmieniało się przez lata, czasem przez przypadek, czasem specjalnie (humorystyczne wstawki itd).

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań, słów i akapitów, w przeciwieństwie do zwykłego: „tekst, tekst, tekst”, sprawiającego, że wygląda to „zbyt czytelnie” po polsku. Wielu webmasterów i designerów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu i wpisanie w internetowej wyszukiwarce ‘lorem ipsum’ spowoduje znalezienie bardzo wielu stron, które wciąż są w budowie. Wiele wersji tekstu ewoluowało i zmieniało się przez lata, czasem przez przypadek, czasem specjalnie (humorystyczne wstawki itd).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Kontakt

Związek Gmin Lubelszczyzny
ul. I Armii Wojska Polskiego 5 (I piętro)
20-078 Lublin
tel. 81 444 02 80
fax: 81 444 07 29
zgl@zgl.pl

Pobierz logo

Pobierz nasze logo.

Logo w pliku jpg Logo w pliku pn Logo w pliku psd Logo w pliku cdr